از این طریق می توانید اطلاعات تکمیلی و فتی بیشتری را در رابطه با انجمن دریافت نمائید. . . .

جهت مشاهده فهرست و مشخصات اعضاي انجمن شركتهاي راهسازي ايران اینجا کلیک نمائید . . .

با گسترش حرفه ها و تخصصی شدن آنها نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی . . .

 
بانک اطلاعان راهسازی
 


 

 

  توصیه به همکاران 
 

 
  درباره ما  

اهداف انجمن : 

     با آرزوی توفیق برای همه دست اندرکاران عرصه سازندگی ایران عزیز و تشکر و قدردانی از افرادی که در نهادهای صنفی یا مدنی برای اعتلای جامعه خود و سرافرازی کشور فعالیت صادقانه دارند .  آرزوی مدیران شرکتهای پیمانکاری آنست که :
 1-   وفاق و همدلی آنها در جهت حفظ منافع ملی صنفی امکان پذیر باشد .
 2-   شرایط مناسبی بوجود آید که علاقمندی آنها جهت حضور در انجمن ها و کانون ها برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود فراهم گردد .
   کارآمدی انجمن ها ، این ضرورت را ایجاب می کند که اعضای هیئت مدیره آنها ضمن علاقمندی به کار در نهادهای صنفی ، حرفه مند باشند تا مسائل مربوط به حرفه را با تمامی وجود لمس و درک نمایند و پویائی هر کانون یا اتحادیه پیمانکاری در صورتی تحقق می یابد که ضمن علاقمندی اعضاء به تجمع صنفی مربوطه و حمایت از آن ، هیئت مدیره آن فراگیر کلیه شقوق صنفی کاری اعضای خود باشد . 
  با گسترش حرفه ها و تخصصی شدن آنها ، از یک طرف ، نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی مسائل و مشکلات صنفی خود و از طرف دیگر ، لزوم تعامل آنها با مسئولین و کارفرمایان در امور تخصصی خود توسط افراد کارشناس حرفه مند همان رشته کاری ، ضرورت برپائی انجمن های تخصصی را به عنوان امری حیاتی ایجاب می کند و با در نظر گرفتن همین شرایط است که   هیئت وزیران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در آئین نامه تعیین صلاحیت پیمانــــــکاران به شـــماره 48013 / ت / 23251  مـورخ  11 / 12 /81   ، حرفـــه های پیمانکاری مهندســـی را از هم جدا نمود . ( ساختمان ـ حمل و نقل ـ آب ـ صنعت ـ تأسیسات ـ تجهیزات و ..... )
   با توجه به نیازهای پیش گفته جوامع صنفی ،  طی سالهای گذشته ، انجمن های تخصصی پیمانکاری مهندسی ، همانند انجمن شرکتهای پیمانکار تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران ـ انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی ـ انجمن انبوه سازان ـ انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران و ..... بوجود آمدند تا امور تخصصی مربوط به خود را سر و سامان دهند .
   با درنظر گرفتن امور مشترک انجمن های تخصصی ( قوانین کار ، بیمه و مالیات ـ شرایط عمومی پیمان ـ شرایط عمومی قراردادها ـ ضمانت نامه و ... ) که پیگیری و انجام آنها از طریق جمعی ، متضمن وحدت رویه بوده ، نتایج بهتری را بدست خواهد داد و لزوم همبستگی آنها در جهت حفظ منافع ملی ـ صنفی ، باید جمع آنها در کانون متحد یا فدراسیونی ( سندیکا ) که هیئت مدیره آن از حضور اعضای هیئت مدیره انجمن های تخصصی عضو آن کانون تشکیل شود ، گرد هم آیند تا امور عمومی مشترک را در آن کانون مورد بررسی و اقدام قرار دهند .
   در این حالت است که وفاق و کارآمدی صنفی و علاقمندی مدیران شرکتها به حضور در انجمن ها و کانون ها برای تعیین سرنوشت خود و حفظ منافع ملی ـ صنفی حاصل می شود .   در این راستا   انجمن شرکتهای راه سازی ایران در اردیبهشت ماه 85 تأسیس و تلاش در تحقق جایگاه آرمانی و انجام تعهدات اصولی زیر را رسالت و از  اهداف  خود می داند .
   الف :   گسترش ارتباط و تداوم و تحکیم پیوند و همبستگی بین اعضای صنف شرکتهای راهساز کشور با یکدیگر و زمینه سازی علاقمند شدن آنها به حضور در انجمن و مشارکت در تعیین سرنوشت خود از یک سو و ارکان راهسازی کشور ( وزارت راه و ترابری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر نهادهای مرتبط ) از سوئی دیگر به نحویکه در این تعامل ، خواسته های منطقی طرفین با اولویت رعایت منافع ملی کشور مدنظر قرار گیرد .
   ب :   مشارکت در فرآیند تصمیم گیری و ایفای نقش هدایتی ـ نظارتی و نقادانه نسبت به طرح ها و برنامه های توسعه ای آبادانی کشور خصوصاً صنعت راهسازی .
   ج :   کوشش در جهت ارتقاء شأن و منزلت حرفه مهندسی ، شکل گیری و توسعه نظام ها و تشکل های مهندسی حرفه ای ، خصوصاً کانون متحد یا فدراسیونی فراگیر ـ پویا ـ متعهد و پرتوان ( سندیکا ) متشکل از کلیه انجمن های تخصصی پیمانکاری طرحهای عمرانی در کشور .
   به امید آنکه این انجمن ، یکی از ارکان معتبر و پیشگام اعتلای نهادهای صنفی و حرفه ای شناخته شده ، در منظر افکار عمومی به عنوان نماینده مترقی جامعه مهندسی از اعتبار ویژه ای برخوردار باشد .
 

 

شوراي عالي :

 1ـ آقای مهندس فرخ هاشم زاده                    شرکت شالوده

2ـ آقای مهندس حسین عظیمی                      شرکت لوزان

3ـ آقای مهندس عبدالله سرشار                     شرکت بانه

4ـ آقای مهندس محمد عطاردیان                   شرکت عطاردیان

5ـ آقای مهندس  محمدهاشمی صدرائی           شرکت ایران پل

6-آقاي مهندس عباس مازوچي                     شركت پاريز

7- آقاي مهندس مجيد ضيايي                       شركت ايران سايول

 8- آقاي مهندس ناصر بابازاده                     شركت ماهدشت  

هيئت مديره : 
 

  1 ـآقای مهندس محمد باقر گلبن               شركت آرادان (رئيس هيئت مديره)

   2- آقاي مهندس قباد چوبدار                  شركت آبادراهان پارس ( نائب رئيس اول هيئت مديره )

  3 ـآقای مهندس عباس غفاری                شرکت توسار ( نائب رئيس دوم هيئت مديره )

 4ـ آقای مهندس بهروز زنگنه                  شرکت پايدار پي مانا( خزانه دار)
     
5ـ آقای مهندس علي آزاد                        شرکت فرعي راه(دبير)
   
6ـ آقای مهندس محمد ابوطالبي                  شرکت دنارهساز(عضو هيئت مديره )

7 ـ آقای مهندس محمد تقي مرادي               شرکت ويسا (عضو هيئت مديره)

8- آقاي مهندس سياوش اميني                  شركت پورنام (عضو هيئت مديره)

 9-آقاي مهندس رضا قدوسي                   شركت چاوش راه بنا(عضو هيئت مديره)

10-آقاي مهندس محمود مصطفي زاده            شركت مشارکت سهند آذر و ناودیس راه ( سانا )( عضو هيئت مديره)

11- آقاي مهندس شاهوردي فرنيا                 شركت تيراژ( عضو هيئت مديره )

12ـآقای مهندس محمد سعيد صافي                شرکت پاركت (عضو هيئت مديره)

 13-آقاي مهندس عباس وفايي                     شركت كيهان ابنيه(عضو هيئت مديره )

 14 - آقاي مهندس مسعود بهرامي                  شركت بناسازان سپاهان ( عضو هيئت مديره )

 

بازرسان: 

1 ـآقای مهندس ناصر شفیعیان                       شرکت سیس وی  ( اصلي )

2 ـ آقای مهندس غلامرضا منفرد                     شرکت ایران شهرك ( اصلي )

3 ـ آقای مهندس كيارش آباديان                        شرکت بنادر ( علي البدل )
 

دبير انجمن:    آقای مهندس علی آزاد                 شرکت فرعی راه

 كميته ها : 

1 ـ کمیته فنی :

  مهندس رضا قدوسی - مهندس عباس وفائي-مهندس مسعود بهرامي-مهندس علي مجيدي- مهندس محمود رضا هميري- مهندس هومن خوانساري- مهندس مهدي اكبري

2 ـ کمیته انتشارات و روابط عمومی :

 

مهندس بهروز زنگنه ـ مهندس ناصر شفیعیان ـ  مهندس غلامرضا منفرد ـ مهندس سیاوش امینی ـ مهندس نرگس سلطانی ـ مهندس معصومه هاشمي 

 3ـ کمیته ماشین آلات ::

 

مهندس جعفر سبوخي ـ مهندس کریم کریمیان ـ مهندس حمید شایگان ـ مهندس اسماعیل قمری فر ـ مهندس محمد رضا حبیب زاده ـ مهندس مهدي توسلي ـ مهندس يعقوب مشرق زميني- مهندس ياشار مشرق زميني- مهندس سعيد مير مقدم - مهندس مهدي كاظمي شكوه - مهندس هومن شيرچيان - مهندس سعيد مراحمي - مهندس محمد مهري- مهندس داود غفاري- مهندس محمد ستار- مهندس روزبه پرويني- مهندس پيوند نور خمامي

4- كميته توسعه آموزش و تحقيقات انجمن

 

 مهندس رضا قدوسي  - مهندس علي مهري- مهندس ناصر شفيعيان - مهندس غلامرضا منفرد- مهندس مسعود بهرامي - خانم شادي سعيدي

5-کمیته مالی و عضویت :

 

دبیر (مهندس علی آزاد) ـ خزانه دار (مهندس بهروز زنگنه) 

 
 

 

   
:: رویدادها   مشاركت بيش از پيش بخش خصوصي   مراسم روز ملي صنعت و معدن  ملاقاتي در شب عيد  آخرين اقدام هاي هيئت مديره در جهت تأمين مشتقات نفتي  افزايش بهاي حامل هاي انرژي و اقدامات صورت گرفته توسط انجمن :: مقالات علمی >> عكس جلد كتاب تجزيه بهاي فهرست راه و باند << >> نامه شماره 4344 مورخ 96/5/3 انجمن به كانون عالي كارفرمايي ايران در مورد عدم قبول ليست بيمه كارگران و كارمندان كارگاه ها << احتراماً به استحضار اعضاء محترم انجمن شركت هاي راه سازي ايران مي رساند، گروهي از مهندسين مجرب و توانا، در خصوص برنامه ريزي و كنترل مديريت سبد پروژه با استفاده از راهكار مديريت مبتكرانه پروژه ( PMIS ) >>نامه شماره 31735 مورخ 1395/4/5 رياست جمهوري با موضوع: درخواست مساعدت براي تحقق پيشنهادهاي مورد نظر << >><<
 

  منوی اصلی
 

 

  نمایشگاه عکس
 

 

  نظرسنجی
  موضوع نظرخواهی :
 


 نتیجه نظرخواهی 
 
        آرشیو نظرخواهی
 
  ورود اعضا انجمن

اعضاء محترم انجمن می توانند جهت تکمیل و یا اصلاح اطلاعات شرکت خود روی لینک زیر کلیک نمایند.

ثبت نام اعضاء

انجمن شرکت های راهسازی ایران
طراحی وب سایت و توسعه توسط شرکت پارس فناوران